Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van GeoDynamics NV (hierna genoemd “GeoDynamics”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i)onze website http://www.geodynamics.nl  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen GeoDynamics en haar klanten, prospecten en business partners.

GeoDynamics wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische/Nederlandse Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GeoDynamics verzamelt, alsook over de wijze waarop GeoDynamics deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een opleiding/workshop/seminarie, alsook enige communicatie met GeoDynamics impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van GeoDynamics.

Soorten persoonsgegevens

GeoDynamics kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer (vast/gsm/persoonlijk)
 • Beroep of functie binnen de onderneming (optioneel)
 • Bedrijfsadres
 • Gebruikersnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de platformen van GeoDynamics (zoals maar niet beperkt tot een IP-adres)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan GeoDynamics (bv. tijdens correspondentie)

GeoDynamics verzamelt tevens automatisch betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en/of het platform. Zo zal GeoDynamics, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website en/of het platform, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat GeoDynamics toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website of het platform.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanvragen van een demo / gratis demonstratie
 • Het aanvragen van een brochure / info documenten
 • Het opvragen van een offerte
 • De deelname van een event waar GeoDynamics instaat voor enkele diensten (zoals track and trace, tijdregistratie,…)
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van GeoDynamics (al dan niet middels het platform)
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Een service aanvraag (planning, hardware- en softwareproblemen)
 • Het inschrijven voor een opleiding / workshop / seminarie
 • Het invullen van het contactformulier
 • Correspondentie met en uitgaande van GeoDynamics
 • Het solliciteren voor een openstaande of spontane sollicitatie.
 • Deelname aan wedstrijden
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de support van GeoDynamics of het herstellen van uw wachtwoord).

De door GeoDynamics verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

GeoDynamics kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De aanmaak en versturing van (tijdelijke) logingegevens in het kader van events waar GeoDynamics instaat voor enkele diensten (zoals track and trace, tijdregistratie,…)
 • Bezoek van de Website
 • Agenda planning om een demonstratie te geven
 • Contactopname na een aanvraag / vacature via de website
 • Follow-up na een meeting dan wel van de overeenkomst
 • Het bevestigen van een inschrijving opleiding / workshop / seminarie
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier / service aanvraag)
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
 • Het verzenden van facturen, pakketten, uitnodigingen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en/of het platform
 • Het opstellen van statistieken
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

GeoDynamics zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van GeoDynamics en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verzenden van nieuwsbrieven en het verwerken van betalingen). Indien het noodzakelijk is dat GeoDynamics in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat GeoDynamics uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer GeoDynamics hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer GeoDynamics of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke GeoDynamics heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal GeoDynamics uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart GeoDynamics uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met dpo@geodynamics.be.

Onderstaande gegevens maken deel uit van uw privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die GeoDynamics mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van GeoDynamics.

Beveiliging persoonsgegevens

GeoDynamics verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

GeoDynamics zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van GeoDynamics, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan GeoDynamics in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

GeoDynamics is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging is te vinden op de Website en/of de Privacy Verklaring.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is GeoDynamics verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer GeoDynamics

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop de GeoDynamics uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@geodynamics.be
 • Via de post: GeoDynamics NV, Dumoulinlaan 9, 8500 Kortrijk, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop GeoDynamics deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop GeoDynamics uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Laatste datum aanpassing: 25/05/2018